Communicatie met oudere patiënten – Verdediging promotie-onderzoek Sifra Bolle

Gepubliceerd op 29 oktober 2018 – In haar proefschrift behandelt Sifra Bolle twee recente ontwikkelingen die zich afspelen in de context van het consult tussen de oudere patiënt en hun arts: 1) het gebruik van het internet door oudere patiënten en 2) de manier waarop de besluitvorming over de behandeling van de oudere patiënt plaats vindt tussen zorgverleners tijdens multidisciplinaire overleggen. De eerste ontwikkeling speelt een steeds grotere rol in het domein van de patiënt, door de toenemende hoeveelheid informatie die op het internet beschikbaar is. Deze informatie kan ingezet worden om het gesprek voor te bereiden of juist achteraf om informatie uit het consult beter te onthouden en toe te passen. Uit de studies in Bolle’s proefschrift blijkt dat het gebruik van online gezondheidsinformatie effectief kan voor oudere patiënten. Een systematische literatuurstudie liet bijvoorbeeld positieve effecten zien op kennis over de ziekte en klinische uitkomsten zoals bloeddruk. Er is echter nog weinig bekend over de actieve ingrediënten waaruit een website met gezondheidsinformatie dient te bestaan om deze resultaten te behalen. Daarom heeft Bolle vervolgens onderzocht hoe oudere patiënten met kanker en hun partners bestaande websites gebruiken en evalueren. Op basis daarvan heeft zij aanbevelingen geformuleerd voor het ontwikkelen van een website voor deze specifieke doelgroep, waarbij rekening wordt gehouden met hun leeftijdsgerelateerde kenmerken en voorkeuren.

De tweede ontwikkeling speelt een rol in het domein van de arts. Zij communiceren onderling over de behandelopties in multidisciplinaire overleggen. Een recente ontwikkeling is dat daar steeds vaker geriaters aan deelnemen die de belangen van oudere patiënten kunnen behartigen. Uit Bolle’s onderzoek bleek echter dat er nog maar weinig inbreng is van de geriatrisch specialist tijdens het multidisciplinaire overleg en dat er in de besluitvorming weinig rekening gehouden wordt met leeftijdsgerelateerde kenmerken en voorkeuren van oudere patiënten. Voor optimale communicatie tussen artsen en oudere patiënten is het van groot belang leeftijdsgerelateerde kenmerken en patiëntvoorkeuren in ogenschouw te nemen. Dit is niet alleen van belang tijdens het consult zelf, maar ook in de context van het consult, zoals in de ontwikkeling van online informatievoorziening voor patiënten en multidisciplinaire communicatie tussen artsen.

Het proefschrift is tot stand gekomen onder begeleiding van Prof. Dr. Julia van Weert (ACHC-bestuur), Prof. Dr. Ellen Smets en Prof. Dr. Eugène Loos, en gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en ASCoR.

De openbare verdediging van het proefschrift ‘Aging in modern times: Geriatric perspectives on online information provision and multidisciplinary decision making for patients’ zal plaatsvinden op woensdag 31 oktober om 14.00 uur in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

Link naar het proefschrift: https://dare.uva.nl/search?identifier=16eabe47-5fea-42cb-a681-0f029ccdb5c6