Mensen met problemen met middelengebruik verschillen in de mechanismen die het middelengebruik uitlokken en in stand houden. Daarom is het nodig om gepersonaliseerde mechanismen te begrijpen om deze tijdens de behandeling te bespreken en passende strategieën te kiezen om het middelengebruikgedrag te veranderen. In dit project willen we gepersonaliseerde ecologische momentopnames (EMA) en afgeleide statistische […]

In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn veel mensen met wie zorgverleners niet of niet optimaal kunnen communiceren zonder taalondersteuning. In dit project ontwikkelt een richtlijnwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van professionals uit de zorg en het sociaal domein, patiënten, cliënten en tolken een richtlijnmodule. […]

Het doel van het FamICom project is om inzicht te krijgen in hoe dokters communiceren met ouders van ernstig zieke kinderen, over beslissingen om al dan niet af te zien van een levensondersteunende behandeling. Door het onderzoeken van deze communicatie kunnen lacunes geïdentificeerd worden en kunnen concrete verbeteringen worden aangebracht in het proces van communicatie […]

Dit promotieonderzoek richt zich op het verzamelen van bewijsmateriaal van zorgverleners, migrantenpatiënten en patiëntenverzorgers over de traditionele en digitale communicatiestrategieën die gebruikt worden bij consulten met taalverschillen om een effectieve medische communicatie te garanderen en tegelijkertijd taalbarrières te verminderen. Op basis van deze gegevens is het de bedoeling een (digitale) keuzehulp voor zorgverleners en patiënten […]

Vallen is een van de grootste veroorzakers van letsel onder ouderen (65+). Medicatie is een belangrijke risicofactor voor vallen. Huisartsen hebben moeite met val-gerelateerde medicatie-management voor oudere patiënten, omdat er geen tools zijn om individuele risico’s in te schatten. Bovendien zijn oudere patiënten zelf niet goed in staat om actief te participeren in gezamenlijke besluitvorming […]

Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van het gebruik van online informatie door patiënten met kanker (en hun naasten). Daartoe wordt onderzocht welke patiënten online gezondheidsinformatie zoeken (hun persoonlijke, medische en psychologische kenmerken), hoe zij dat doen, wanneer, met welk doel en welke invloed dat heeft op […]

In de loop der jaren zijn de incidentiecijfers van hoofd-hals kanker, specifiek mondkanker, in Nederland aanzienlijk gestegen. Chirurgie wordt beschouwd als de primaire behandeling, gevolgd door radiotherapie. De keuze voor een behandeling hangt aan de ene kant af van de tumor en het behandelteam, en aan de andere kant af de patiënt. Het verstrekken van […]

Voor ouderen van 65 jaar en ouder zijn vallen de belangrijkste oorzaak van letsel-gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijden. Twee risicofactoren voor vallen met letsel zijn 1) een eerdere val  en 2) het gebruik van bepaalde valrisico-verhogende medicijnen (fall-risk-increasing-drugs; FRIDs). Artsen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke FRID medicatie afgebouwd moet worden, omdat het om […]

Dit promotieonderzoek heeft als doel het ontwikkelen en evalueren van een online value clarification tool (OnVaCT) waarin de waarden van patiënten met gevorderde kanker worden verhelderd om hen te ondersteunen in de beslissing om mee te doen (of niet) aan vroeg-klinische studies. Deze studies zijn experimentele behandelingen waarin wordt gekeken naar de veiligheid, tolerantie en […]

In dit project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die ‘getailored’ is op de mode-voorkeuren van patiënten. In de ene groep kan de patiënt zelf bepalen hoe de informatie op de […]

Goede voorlichting over een behandeling van kanker, zoals chemotherapie, heeft positieve effecten op de gezondheid. Bij een goede patiëntenvoorlichting moeten verschillende aspecten die van invloed zijn op positieve gezondheidsuitkomsten in ogenschouw genomen worden. Zo spelen kennis, perceptie van de bijwerkingen, informatie- en communicatiebehoeften en het gebruik van informatiebronnen een rol bij effectieve patiëntenvoorlichting. Dit onderzoek […]

Dit PhD-project houdt zich bezig met communicatie over en met oudere (≥70 jaar) patiënten met kanker. Binnen dit project wordt onderzocht hoe online communicatiemiddelen (1) de communicatie tussen zorgverleners kunnen ondersteunen tijdens het bespreken en bepalen van optimale behandelplannen voor oudere patiënten met kanker en (2) het onthouden en verwerken van informatie onder patiënten en […]

Ouderen met meerdere chronische aandoeningen (MCC) hebben te maken met veel gezondheid gerelateerde beslissingen, bijvoorbeeld met betrekking tot diagnostische procedures, medicijngebruik of invasieve behandeling. Voor professionals is de zorg voor ouderen met MCC  een uitdaging; ze ervaren de beperkingen van ziekte specifieke richtlijnen omdat deze vaak geen rekening houden met de complexiteit van MCC en […]

Turkse migrantpatiënten met onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands gebruiken vaak familieleden (zogenaamde informele tolken) om de taalbarrière in de huisartsenpraktijk te overbruggen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van dergelijke tolken zowel ernstige miscommunicatie in de hand kan werken als kan leiden tot ontevredenheid onder zorgverleners en tolken. Een recente review van de literatuur […]

Ouderen met kanker vormen een risicogroep met betrekking tot miscommunicatie met hun zorgverleners. Dit risico is in nog sterkere mate aanwezig wanneer het niet-Westerse oudere patiënten met kanker betreft, vanwege een combinatie van taal- en sociaal-cultureel gerelateerde factoren. Cultuur gerelateerde opvattingen over ziekte, gezondheid en communicatie, alsmede relatief lage ‘gezondheidsvaardigheden’, een gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid en […]

Interculturele medische communicatie is minder effectief en adequaat dan intraculturele communicatie. Een mogelijke verklaring is dat de mate van patiënt participatie tijdens medische consulten lager is wanneer artsen en patiënten een verschillende etnische en culturele achtergrond hebben in vergelijking met wanneer artsen en patiënten dezelfde achtergrond hebben. Het is echter onduidelijk waarom dit zo is. […]