In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn veel mensen met wie zorgverleners niet of niet optimaal kunnen communiceren zonder taalondersteuning. In dit project ontwikkelt een richtlijnwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van professionals uit de zorg en het sociaal domein, patiënten, cliënten en tolken een richtlijnmodule. […]

84 miljoen mensen in de EU lijden aan psychische klachten. Vluchtelingen en andere migranten lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen, als gevolg van stress-gerelateerde factoren voor, tijdens en na het migratieproces. De prevalentie van sommige psychische aandoeningen, zoals post-traumatische stressstoornis en psychose-gerelateerde aandoeningen, is dan ook hoger onder vluchtelingen en andere […]

Turkse migrantpatiënten met onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands gebruiken vaak familieleden (zogenaamde informele tolken) om de taalbarrière in de huisartsenpraktijk te overbruggen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van dergelijke tolken zowel ernstige miscommunicatie in de hand kan werken als kan leiden tot ontevredenheid onder zorgverleners en tolken. Een recente review van de literatuur […]

Ouderen met kanker vormen een risicogroep met betrekking tot miscommunicatie met hun zorgverleners. Dit risico is in nog sterkere mate aanwezig wanneer het niet-Westerse oudere patiënten met kanker betreft, vanwege een combinatie van taal- en sociaal-cultureel gerelateerde factoren. Cultuur gerelateerde opvattingen over ziekte, gezondheid en communicatie, alsmede relatief lage ‘gezondheidsvaardigheden’, een gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid en […]

Interculturele medische communicatie is minder effectief en adequaat dan intraculturele communicatie. Een mogelijke verklaring is dat de mate van patiënt participatie tijdens medische consulten lager is wanneer artsen en patiënten een verschillende etnische en culturele achtergrond hebben in vergelijking met wanneer artsen en patiënten dezelfde achtergrond hebben. Het is echter onduidelijk waarom dit zo is. […]