Valincidenten bij volwassenen van 65 jaar en ouder zijn een ernstig probleem in de gezondheidszorg. Om zorgprofessionals te helpen bij het geven van gericht valpreventie-advies heeft VeiligheidNL de Valanalyse ontwikkeld. Dit is een multifactorieel hulpmiddel voor het screenen en beoordelen van valrisico’s. Deze schriftelijke tool helpt zorgprofessionals (1) bij het identificeren van verhoogd valrisico; (2) […]

Vallen is een van de grootste veroorzakers van letsel onder ouderen (65+). Medicatie is een belangrijke risicofactor voor vallen. Huisartsen hebben moeite met val-gerelateerde medicatie-management voor oudere patiënten, omdat er geen tools zijn om individuele risico’s in te schatten. Bovendien zijn oudere patiënten zelf niet goed in staat om actief te participeren in gezamenlijke besluitvorming […]

Voor ouderen van 65 jaar en ouder zijn vallen de belangrijkste oorzaak van letsel-gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijden. Twee risicofactoren voor vallen met letsel zijn 1) een eerdere val  en 2) het gebruik van bepaalde valrisico-verhogende medicijnen (fall-risk-increasing-drugs; FRIDs). Artsen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke FRID medicatie afgebouwd moet worden, omdat het om […]

Idealiter kunnen conversational agents zoals chatbots zich aanpassen aan menselijke gebruikers. Echter, met de huidige state-of-the art AI systemen is dat nog niet goed mogelijk. Ons lange termijn doel is om artificiële converational agents te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen aan individuen en aan doelgroepen (naar leeftijd, expertise, taalgebruik, etc.), en die door gebruikers worden […]

In dit project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die ‘getailored’ is op de mode-voorkeuren van patiënten. In de ene groep kan de patiënt zelf bepalen hoe de informatie op de […]

Goede voorlichting over een behandeling van kanker, zoals chemotherapie, heeft positieve effecten op de gezondheid. Bij een goede patiëntenvoorlichting moeten verschillende aspecten die van invloed zijn op positieve gezondheidsuitkomsten in ogenschouw genomen worden. Zo spelen kennis, perceptie van de bijwerkingen, informatie- en communicatiebehoeften en het gebruik van informatiebronnen een rol bij effectieve patiëntenvoorlichting. Dit onderzoek […]

Dit PhD-project houdt zich bezig met communicatie over en met oudere (≥70 jaar) patiënten met kanker. Binnen dit project wordt onderzocht hoe online communicatiemiddelen (1) de communicatie tussen zorgverleners kunnen ondersteunen tijdens het bespreken en bepalen van optimale behandelplannen voor oudere patiënten met kanker en (2) het onthouden en verwerken van informatie onder patiënten en […]

Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve en efficiënte zorgverlening aan patiënten met kanker. Het internet kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening aan ouderen. Het blijkt echter dat veel ouderen niet goed om kunnen gaan met online computertechnologieën en onderzoek hiernaar is nog schaars. Daarom werd in dit project onderzocht hoe […]

In de oncologie zijn veel keuzeondersteunende tools voor patiënten beschikbaar, zoals keuzehulpen voor behandelkeuzes en keuze-informatie over zorginstellingen. Deze tools zijn doorgaans ontwikkeld voor relatief jonge kankerpatiënten en onvoldoende afgestemd op de behoeften en typische informatieverwerking van oudere patiënten. Het is bekend dat ouderen op een andere manier informatie verwerken en beslissingen nemen dan jongeren, […]

Ouderen met meerdere chronische aandoeningen (MCC) hebben te maken met veel gezondheid gerelateerde beslissingen, bijvoorbeeld met betrekking tot diagnostische procedures, medicijngebruik of invasieve behandeling. Voor professionals is de zorg voor ouderen met MCC  een uitdaging; ze ervaren de beperkingen van ziekte specifieke richtlijnen omdat deze vaak geen rekening houden met de complexiteit van MCC en […]

Ruim 40% van alle kankerpatiënten in Nederland is ouder dan 70 jaar. De behandeling voor kanker vraagt bij oudere patiënten om extra aandacht vanwege veelvoorkomende, bijkomende problemen (o.a. gehoor, geheugen, co-morbiditeit) die de behandeling en de communicatie daaromtrent kunnen compliceren. Daarnaast uiten oudere patiënten hun wensen en behoeften minder duidelijk, waardoor vragen mogelijk onbeantwoord blijven […]

In Nederland hebben 230.000 mensen dementie en dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2050. Een aanzienlijk deel van deze mensen zal in een zorginstelling terechtkomen. Persoonsgerichte zorg en het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie krijgt steeds […]