De prevalentie van angst- en depressie gerelateerde klachten bij adolescenten en jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen, maar jongeren worden geconfronteerd met barrières bij het zoeken naar professionele hulp. Velen vertrouwen daarom op sociale media voor informatie over geestelijke gezondheidszorg. Online korte video’s (OSV’s) zijn een nieuwe vorm van online gezondheidsinformatie, die risico’s en […]

Mensen met problemen met middelengebruik verschillen in de mechanismen die het middelengebruik uitlokken en in stand houden. Daarom is het nodig om gepersonaliseerde mechanismen te begrijpen om deze tijdens de behandeling te bespreken en passende strategieën te kiezen om het middelengebruikgedrag te veranderen. In dit project willen we gepersonaliseerde ecologische momentopnames (EMA) en afgeleide statistische […]

De prevalentie van angst- en depressie gerelateerde klachten bij adolescenten en jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen, maar jongeren worden geconfronteerd met barrières bij het zoeken naar professionele hulp. Velen vertrouwen daarom op sociale media voor informatie over geestelijke gezondheidszorg. Online korte video’s (OSV’s) zijn een nieuwe vorm van online gezondheidsinformatie, die risico’s en […]

Een gezonde levensstijl – een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging – draagt aanzienlijk bij aan de preventie van chronische ziekten. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaak ongezondere levensstijlen in vergelijking met mensen met een hogere SEP. Echter, interventies gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl hebben vaak moeite om de lagere […]

84 miljoen mensen in de EU lijden aan psychische klachten. Vluchtelingen en andere migranten lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen, als gevolg van stress-gerelateerde factoren voor, tijdens en na het migratieproces. De prevalentie van sommige psychische aandoeningen, zoals post-traumatische stressstoornis en psychose-gerelateerde aandoeningen, is dan ook hoger onder vluchtelingen en andere […]

Dit promotieproject richt zich op de relatie tussen blootstelling aan specifieke persuasieve gezondheidscommunicatie en mentaal welzijn. Meer specifiek is ons doel om de relatie te onderzoeken tussen blootstelling aan specifieke kenmerken van boodschappen (zoals angst of tegenstrijdige informatie) en daaropvolgend mentaal welzijn en de rol van mentaal welzijn vóór blootstelling aan een specifieke boodschap bij […]

Dit postdoc-project heeft als doel de digitale voedselomgeving op sociale media (YouTube) in kaart te brengen. Door de opkomst van sociale media is er een nieuwe dimensie aan de digitale voedselomgeving ontstaan, die bestaat uit voedselgerelateerde advertenties en berichten. Deze verzameling van voedselgerelateerde inhoud kan onevenredig veel niet-gezonde opties bevatten, omdat bedrijven deze soorten voedsel […]

Dit promotieonderzoek richt zich op het verzamelen van bewijsmateriaal van zorgverleners, migrantenpatiënten en patiëntenverzorgers over de traditionele en digitale communicatiestrategieën die gebruikt worden bij consulten met taalverschillen om een effectieve medische communicatie te garanderen en tegelijkertijd taalbarrières te verminderen. Op basis van deze gegevens is het de bedoeling een (digitale) keuzehulp voor zorgverleners en patiënten […]

Valincidenten bij volwassenen van 65 jaar en ouder zijn een ernstig probleem in de gezondheidszorg. Om zorgprofessionals te helpen bij het geven van gericht valpreventie-advies heeft VeiligheidNL de Valanalyse ontwikkeld. Dit is een multifactorieel hulpmiddel voor het screenen en beoordelen van valrisico’s. Deze schriftelijke tool helpt zorgprofessionals (1) bij het identificeren van verhoogd valrisico; (2) […]

Vallen is een van de grootste veroorzakers van letsel onder ouderen (65+). Medicatie is een belangrijke risicofactor voor vallen. Huisartsen hebben moeite met val-gerelateerde medicatie-management voor oudere patiënten, omdat er geen tools zijn om individuele risico’s in te schatten. Bovendien zijn oudere patiënten zelf niet goed in staat om actief te participeren in gezamenlijke besluitvorming […]

Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van het gebruik van online informatie door patiënten met kanker (en hun naasten). Daartoe wordt onderzocht welke patiënten online gezondheidsinformatie zoeken (hun persoonlijke, medische en psychologische kenmerken), hoe zij dat doen, wanneer, met welk doel en welke invloed dat heeft op […]

In de loop der jaren zijn de incidentiecijfers van hoofd-hals kanker, specifiek mondkanker, in Nederland aanzienlijk gestegen. Chirurgie wordt beschouwd als de primaire behandeling, gevolgd door radiotherapie. De keuze voor een behandeling hangt aan de ene kant af van de tumor en het behandelteam, en aan de andere kant af de patiënt. Het verstrekken van […]

Voor ouderen van 65 jaar en ouder zijn vallen de belangrijkste oorzaak van letsel-gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijden. Twee risicofactoren voor vallen met letsel zijn 1) een eerdere val  en 2) het gebruik van bepaalde valrisico-verhogende medicijnen (fall-risk-increasing-drugs; FRIDs). Artsen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke FRID medicatie afgebouwd moet worden, omdat het om […]

Dit promotieonderzoek heeft als doel het ontwikkelen en evalueren van een online value clarification tool (OnVaCT) waarin de waarden van patiënten met gevorderde kanker worden verhelderd om hen te ondersteunen in de beslissing om mee te doen (of niet) aan vroeg-klinische studies. Deze studies zijn experimentele behandelingen waarin wordt gekeken naar de veiligheid, tolerantie en […]

Idealiter kunnen conversational agents zoals chatbots zich aanpassen aan menselijke gebruikers. Echter, met de huidige state-of-the art AI systemen is dat nog niet goed mogelijk. Ons lange termijn doel is om artificiële converational agents te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen aan individuen en aan doelgroepen (naar leeftijd, expertise, taalgebruik, etc.), en die door gebruikers worden […]

Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten zien. […]

Computer tailoring programma’s kunnen rokers succesvol helpen om te stoppen met roken door hen een aantal vragen te stellen en op basis van hun antwoorden relevante adviezen of informatie te geven. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat computer tailoring adviezen beter werken dan iedereen dezelfde informatie te geven (bijv. via een brochure of een website). […]

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt het gebruik en implicaties van gepersonaliseerde informatie en communicatie voor individuen, de samenleving en informatierecht en beleid. Een van de onderzoeksthema’s binnen dit programma is gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie. Gepersonaliseerde, op maat gemaakte informatie biedt vele mogelijkheden om gezondheid en welzijn te bevorderen. Specifiek zijn we in dit project geïnteresseerd in de rol van […]

Een ongezonde leefstijl is de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten, resulterend in een verminderde kwaliteit van leven en vermijdbare gezondheidszorgkosten. Gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg, zijn goedkope strategieën nodig om te leefstijl te verbeteren. Een strategie die bewezen (kosten-)effectief is, is online gezondheidsadvies-op-maat. Tot nu toe hield het op maat maken van dit […]

Roken is de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker. Veel Nederlandse rokers proberen daarom om te stoppen met roken, maar slechts 4-10% van deze stoppogingen zijn succesvol. Bewezen effectieve hulpmiddelen voor stoppen met roken, zoals farmacotherapie, counseling en online interventies, kunnen de kans op succesvol stoppen verdubbelen. Het gebruik van deze hulpmiddelen […]

In dit project onderzoeken we hoe online informatie optimaal gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) onderzoeken we de effecten van blootstelling aan een website die ‘getailored’ is op de mode-voorkeuren van patiënten. In de ene groep kan de patiënt zelf bepalen hoe de informatie op de […]

Dit PhD-project houdt zich bezig met communicatie over en met oudere (≥70 jaar) patiënten met kanker. Binnen dit project wordt onderzocht hoe online communicatiemiddelen (1) de communicatie tussen zorgverleners kunnen ondersteunen tijdens het bespreken en bepalen van optimale behandelplannen voor oudere patiënten met kanker en (2) het onthouden en verwerken van informatie onder patiënten en […]

Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve en efficiënte zorgverlening aan patiënten met kanker. Het internet kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening aan ouderen. Het blijkt echter dat veel ouderen niet goed om kunnen gaan met online computertechnologieën en onderzoek hiernaar is nog schaars. Daarom werd in dit project onderzocht hoe […]

Ouderen met kanker vormen een risicogroep met betrekking tot miscommunicatie met hun zorgverleners. Dit risico is in nog sterkere mate aanwezig wanneer het niet-Westerse oudere patiënten met kanker betreft, vanwege een combinatie van taal- en sociaal-cultureel gerelateerde factoren. Cultuur gerelateerde opvattingen over ziekte, gezondheid en communicatie, alsmede relatief lage ‘gezondheidsvaardigheden’, een gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid en […]

Ruim 40% van alle kankerpatiënten in Nederland is ouder dan 70 jaar. De behandeling voor kanker vraagt bij oudere patiënten om extra aandacht vanwege veelvoorkomende, bijkomende problemen (o.a. gehoor, geheugen, co-morbiditeit) die de behandeling en de communicatie daaromtrent kunnen compliceren. Daarnaast uiten oudere patiënten hun wensen en behoeften minder duidelijk, waardoor vragen mogelijk onbeantwoord blijven […]

Van mensen wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoordelijk met hun gezondheid omgaan en weloverwogen keuzes maken, bijvoorbeeld als het gaat om kankerscreening. Voldoende en de juiste kennis is hierbij onontbeerlijk. Het internet is een belangrijke informatiebron en kan hierbij van grote waarde zijn. Veel mensen hebben echter grote moeite met het verwerken van […]

Bijna twee op de drie mensen zoekt gezondheidsinformatie online. Hiermee is het internet een van de belangrijkste gezondheidsinformatiebronnen. In veel gevallen gaan mensen na een dergelijke zoeksessie niet naar een arts om de accuraatheid van de door hen gevonden informatie te controleren, waardoor de kans bestaat dat verkeerde of onvolledige informatie wordt gebruikt. Onderzoek naar […]

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de traditionele arts-patiënt relatie. De autonomie van patiënten wordt steeds belangrijker, en er wordt in toenemende mate verwacht dat zij een actieve rol spelen in het nemen van beslissingen over hun gezondheid.  Deze ontwikkelingen maken het uitermate belangrijk dat mensen over voldoende informatie beschikken en deze […]